l
Elektromerové rozvádzačeSystém INELSZabezpečovačka OASISCertifikáty, osvedčeniaLegislatíva
 

LEGISLATÍVA.

Vyhradené technické zariadenia :

Vyhláška č.718/2002 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Vyhláška č.508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP :

Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(úplné znenie k 1.5.2008)

Zákon č. 254/2003 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z.

Zákon č. 436/2001 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NV SR č. 308/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia(úplné znenie k 1.10.2007)

NV SR č. 436/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

NV SR č. 404/2007 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

NV SR č. 194/2005 o elektromagnetickej kompatibilite(úplné znenie k 20.7.2007)

NV SR č. 310/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Vyhláška č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Ochrana pred požiarmi - OPP :

Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi

Vyhláška MVSR č. 142/2004 o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami

 Vyhláška MVSR č. 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb(úplné znenie k 1.8.2007)

 Prílohy k vyhláške č. 94/2004 Z.z.

 Vyhláška MVSR č. 726/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

Vyhláška MVSR č. 121/2002 o požiarnej prevencii(úplné znenie k 1.1.2006)

Vyhláška č. 79/2004 o vykonaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

Elektrické inštalácie :

STN 33 2000-4-41

Elektrické zariadenia : 

STN 34 3800

STN 33 1500

STN 33 2000–6–61

STN 33 1600

STN 33 1610

STN EN 60204–1

 

Bleskozvody :

STN EN 62305

 

Novinky :

 

 

Reklama :

 

 
Ing. Martin Dušička - DUMAS elektro, Sídl. Žitava 1401/15, 952 01 Vráble,
tel.: 0907 175 048, e-mail: dumaselektro@dumaselektro.sk,
internet: www.dumaselektro.sk
Posledná aktualizácia: 28.4.2010
 
Dizajn :: Inart - Miroslav Ladányi, tel.: 0908 843 328, www.inart.szm.com