l
Revízie el. zariadeníLehoty revíziiMeracie prístrojeCertifikáty, osvedčeniaLegislatíva
 

Revízie elektrických zariadení.

Vykonávam odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov v zmysle vyhlášky č.508/2009 (718/2002) Zb. ÚP SR :

- objekty bez nebezpečenstva výbuchu

- zariadenia s napätím do 1000V

  • Východiskové Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61

  • Pravidelné Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61

  • Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61

  • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600

  • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov, kancelárskej techniky ( počítače, tlačiarne, kopírky, faxy a pod.) počas ich používania v zmysle STN 33 1610

  • Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204–1

1. Elektrické rozvádzače

Predmet odbornej prehliadky a skúšky  - revízie :

    1. Rozvádzač - rozvodové zariadenie, pri ktorom všetky prístroje i s nosnými konštrukciami tvoria celok zostavený a skúšaný  vo  výrobnom závode.

    2. Rozvodnica - malý rozvádzač nízkeho napätia, ktorý sa upevňuje priamo na nosný podklad /povrch steny/, alebo sa do steny zapustí.

    3. Rozvodňa, elektrická prevádzka - priestory a miesta, ktoré slúžia k prevádzke elektrického zariadenia. Sú uzamknuté a môžu byť otvárané iba osobami k tomu oprávnenými. Slúžia pre:

 ·  rozvádzanie, istenie, meranie a kontrolu elektrickej energie
 ·  radenie, spínanie, prepínanie elektrických obvodov

Zdokumentovaný postup prác pri revízií (ev.č. PP01_DUMAS):

1. Úvodné práce :

    1.1. ohlásenie sa prevádzkovateľovi inštalácie, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia

    1.2  prejednanie plánu revízií

    1.3  oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou

    1.4  kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov

    1.5  kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie

    1.6  kontrola prvej revíznej správy

    1.7  spôsob a možnosť vypínania elektrického rozvádzača a jeho časti

    1.8  prejednanie súčinnosti prác revízneho technika s prevádzkou elektrického rozvádzača

   
2. Výkon revízie

   

    2.1 Vonkajšia vizuálna prehliadka

   

2.1.1 Kontrola umiestnenia - posudzujú sa ovládacie a istiace prístroje vzhľadom k iným zariadeniam, obsluhe, čitateľnosti údajov.

 

2.1.2 Kontrola popisu prvkov a dokumentácie od el. rozvádzača - posudzuje sa úplnosť popisov elektrických prístrojov umiestnených v rozvádzači, kompletnosť STD dokumentácie.

 

2.1.3 Kontrola vyhotovenia - kontroluje sa  upevnenie prístrojov, oddelenie silových a nízko napäťových ovládacích resp. signalizačných vodičov.

2.1.4 Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, tepelným žiarením, oteplením a vetranie.

 

2.1.5 Kontrola pripojenia - posudzuje sa spôsob pripojenia elektrických prístrojov, zavedenie ich prívodov do elektrického rozvádzača.

 

2.1.6 Kontrola značenia - kontrolujú sa vypínacie plochy prístrojov, vonkajšie kontrolné svorky a výrobné štítky.

 

2.1.7 Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaisťovacích, ovládacích a inštalačných prístrojov.

 

2.1.8 Kontrola ochrany pred nebezpečným dotykom - kontroluje sa celistvosť ochranného okruhu, ochranné spojenie a pripojenie ochranného vodiča.

2.1.9 Kontrola ochrany proti korózií - kontrola stavu ochranného náteru a zistenie rozsahu korózie.

 

    2.2 Vnútorná vizuálna prehliadka

2.2.1 Kontrola ochrany PND - kontroluje sa celistvosť ochranného okruhu, ochranného pospájania, spojení a pripojenia ochranného vodiča.

2.2.2 Kontrola istenia - porovnáva sa veľkosť hodnôt istiacich prvkov vzhľadom k prierezu vodičov.

2.2.3 Kontrola prevádzkyschopnosti - kontroluje sa funkcia a zachovanie vlastností prístrojov, stavu pripojovacích a spojovacích vodičov /vrátane príslušenstva/.

3. Vyhodnotenie vykonanej revízie

    3.1 Jednanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom

    Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

   

    3.2 Vyhotovenie záznamu z vykonanej revízie

    Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

     3.3 Odovzdanie revíznej správy

    Revízna správa od elektrického rozvádzača sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

2. Elektrická inštalácia

Predmet odbornej prehliadky a skúšky  - revízie :

1. Elektrický okruh - je okruh vybavený samostatným istením, ktorým môže prechádzať elektrický prúd.
2. Elektrický okruh svetelný - je prúdový okruh určený pre pevné pripojenie svietidiel ovládané spínačmi.
3. Elektrický okruh zásuvkový - jednofázový alebo trojfázový, so zásuvkami pre pripojenie spotrebičov.
4. Elektrický okruh spotrebičový - jednofázový alebo trojfázový, určený pre pevné pripojenie spotrebičov.
    Revízia okruhu začína výstupnými svorkami napájacieho zariadenia a končí vstupnými svorkami spotrebiteľa. Súčasťou okruhu sú všetky inštalačné a ovládacie prístroje /inštalačné krabice, zásuvky, vypínače, ovládače a pod./ napájané týmto okruhom.

Zdokumentovaný postup prác pri revízií (ev.č. PP02_DUMAS):

1. Úvodné práce :

    1.1. ohlásenie sa prevádzkovateľovi inštalácie, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia

    1.2  prejednanie plánu revízií

    1.3  oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou

    1.4  kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov

    1.5  kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie

    1.6  kontrola prvej revíznej správy

    1.7  spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia a jeho časti

    1.8  prejednanie súčinnosti prác revízneho technika s prevádzkou elektro-zariadenie, inštalácie

   
2. Výkon revízie

   

    2.1 Vonkajšia vizuálna prehliadka

   

2.1.1 Kontrola umiestnenia - posudzuje sa vedenie, inštalačné, ovládacie a istiace prístroje vzhľadom k iným zariadeniam, obsluhe, čitateľnosti údajov. Inštalačná krabica, výška umiestnenia prístrojov, križovanie a súbehy vedenia s inými zariadeniami, výška a umiestnenie holých vedení. Vzdialenosť vonkajších vedení od pozemných komunikácií a vedení každého druhu, od hospodárskych objektov a zariadení, od verejných plôch.

 

2.1.2 Kontrola uloženia - posudzuje sa uloženie elektrickej inštalácie na povrchu, pod omietkou, na horľavom podklade, v konštrukcií podláh a stropov, v zemi, vo vzduchu.

 

2.1.3 Kontrola vyhotovenia - kontrolujú sa priechody konštrukciami, stenami, vzdialenosti príchytiek a podpier, výzbroj káblových kanálov a šachiet, ochrana pred šírením požiaru, upevnenie prístrojov, ohyby a odbočovania.

2.1.4 Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, tepelným žiarením, oteplením a vetranie.

 

2.1.5 Kontrola pripojenia - posudzuje sa spôsob pripojenia elektrických prístrojov, zavedenie ich prívodov do elektrických prístrojov, rozvodových krabíc a rozvodníc.

 

2.1.6 Kontrola značenia - kontrolujú sa vypínacie plochy prístrojov, vonkajšie kontrolné svorky a výrobné štítky.

 

2.1.7 Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaisťovacích, ovládacích a inštalačných prístrojov.

 

2.1.8 Kontrola ochrany pred nebezpečným dotykom - kontroluje sa celistvosť ochranného okruhu, ochranné spojenie a pripojenie ochranného vodiča.

2.1.9 Kontrola ochrany proti korózií - kontrola stavu ochranného náteru a zistenie rozsahu korózie.

 

    2.2 Vnútorná vizuálna prehliadka

2.2.1 Kontrola ochrany PND - kontroluje sa celistvosť ochranného okruhu, ochranného pospájania, spojení a pripojenia ochranného vodiča.

2.2.2 Kontrola istenia - porovnáva sa veľkosť hodnôt istiacich prvkov vzhľadom k prierezu vodičov.

2.2.3 Kontrola prevádzkyschopnosti - kontroluje sa funkcia a zachovanie vlastností prístrojov, stavu pripojovacích a spojovacích vodičov /vrátane príslušenstva/.


3. Vyhodnotenie vykonanej revízie

    3.1 Jednanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom

    Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

   

    3.2 Vyhotovenie záznamu z vykonanej revízie

    Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

     3.3 Odovzdanie revíznej správy

    Revízna správa od elektrickej inštalácie sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

3. Elektrické spotrebiče

Predmet odbornej prehliadky a skúšky  - revízie :

1. Elektrický spotrebič - elektrický predmet, v ktorom sa elektrická energia mení na iný druh energie /svetelnú, tepelnú, mechanickú, akustickú/.
2. Elektrický stroj - mení energiu jedného druhu na energiu rovnakého druhu, avšak s inými charakteristickými údajmi alebo na energiu iného druhu, pričom aspoň jeden druh energie je energia elektrická.
3. Elektrický zdroj - predmet, ktorý môže dodávať elektrickú energiu do obvodu, v ktorom je zapojený.
Revízia pevne inštalovaných spotrebičov začína spojovacími svorkami týchto spotrebičov. Pri spotrebičoch napájaných pohyblivým prívodom začína vidlicou tohto prívodu.

Zdokumentovaný postup prác pri revízií (ev.č. PP03_DUMAS) :

1. Úvodné práce :

    1.1. ohlásenie sa prevádzkovateľovi inštalácie, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia

    1.2  prejednanie plánu revízií

    1.3  oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou

    1.4  kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov

    1.5  kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie

    1.6  kontrola prvej revíznej správy

    1.7  spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia a jeho časti

    1.8  prejednanie súčinnosti prác revízneho technika s prevádzkou elektrospotrebiča

2. Výkon revízie

2.1 Vonkajšia vizuálna prehliadka

   

2.1.1 Kontrola umiestnenia - kontroluje sa miesto a spôsob napojenia, vplyv prostredia, opatrenia pri montáži na horľavé podklady, dodržanie vzdialenosti od horľavých látok, prístupnosť a vonkajšia čistota.

 

2.1.2 Kontrola vyhotovenia - kontroluje sa konštrukcia a konštrukčné materiály, nehorľavosť, druh a vyhotovenie prívodu, umiestnenie a prístupnosť vypínača ako aj správnosť zapojenia.
 

2.1.3 Kontrola krytia - kontrolujú sa kryty elektrospotrebičov, posudzuje sa krytie v danom prostredí.

 

2.1.8 Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením - kontroluje sa ochrana spotrebiča a prívodu.

2.1.9 Kontrola ochrany proti korózií - kontrola stavu ochranného náteru a zistenie rozsahu korózie.

 

    2.2 Vnútorná vizuálna prehliadka

2.2.1 Kontrola ochrany PND - posudzuje sa vyhotovenie ochrannej svorky, spôsob pripojenia a prierez ochranného vodiča.

2.2.3 Kontrola prevádzkyschopnosti - kontroluje sa funkcia a zachovanie vlastností spotrebičov, stavu pripojovacích a spojovacích vodičov /vrátane príslušenstva/, stav zariadenia.

3. Vyhodnotenie vykonanej revízie

    3.1 Jednanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom

    Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

   

    3.2 Vyhotovenie záznamu z vykonanej revízie

    Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

     3.3 Odovzdanie revíznej správy

    Revízna správa od elektrickej inštalácie sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

4. Bleskozvody

Predmet odbornej prehliadky a skúšky  - revízie :

1. Bleskozvod - zariadenie chrániace pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt.

Zdokumentovaný postup prác pri revízií (ev.č. PP04_DUMAS) :

1. Úvodné práce :

    1.1. ohlásenie sa prevádzkovateľovi bleskozvodu, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku bleskozvodu

    1.2  prejednanie plánu revízií

    1.3  oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou

    1.4  kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov

    1.5  kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie

    1.6  kontrola prvej revíznej správy

      

2. Výkon revízie

    2.1 Vizuálna prehliadka - prehliadka v rozsahu platnej STN, kontrola

    2.2 Kontrola zhotovenia - kontroluje sa konštrukcia a konštrukčné materiály

    2.3 Kontrola ochrany proti korózii - kontrola stavu ochranného náteru a zistenie rozsahu korózie.

    2.4 Zmeranie všetkých zvodov bleskozvodu

 

3. Vyhodnotenie vykonanej revízie

    3.1 Jednanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom

    Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

   

    3.2 Vyhotovenie záznamu z vykonanej revízie

    Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

     3.3 Odovzdanie revíznej správy

    Revízna správa od bleskozvodu sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

 

 

Novinky :

 

 

Reklama :

 

Ing. Martin Dušička - DUMAS elektro, Sídl. Žitava 1401/15, 952 01 Vráble,
tel.: 0907 175 048, e-mail: dumaselektro@dumaselektro.sk,
internet: www.dumaselektro.sk
Posledná aktualizácia: 28.4.2010
 
Dizajn :: Inart - Miroslav Ladányi, tel.: 0908 843 328, www.inart.szm.com